Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Zákonné informace ›› Povinně zveřejňované informace ›› Výroční zprávy ÚMČ ›› Výroční zpráva za rok 2009 ›› detail/podstránka

Výroční zpráva za rok 2009

Výroční zpráva Úřadu městské části Praha 6 
vypracovaná v souladu s ustanovením § 18 zákona čís. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů za období od 01.01.2009 do 31.12.2009

 

Citace ustanovení zákona:

 

§ 18 
Výroční zpráva

(1) Každý povinný subjekt musí vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle tohoto zákona obsahující následující údaje:  

a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, 
b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí, 
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení, 
d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence, 
e) počet stížností podaných podle § 16a , důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení, 
f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona.  

(2) Pokud má povinný subjekt zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu obsahující informace o jeho činnosti, začleňuje údaje podle odstavce 1 do této výroční zprávy jako její samostatnou část s názvem "Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. , o svobodném přístupu k informacím".

 

Plnění:  

§ 18 odst. 1 písm. a)

Úřad městské části eviduje za období od 01.01.2009 do 31.12.2009 celkem 31 žádostí o informaci podaných ve smyslu shora uvedeného zákona.  

Z tohoto počtu bylo ke třem žádostem vydáno rozhodnutí o úplném odmítnutí.

Šest žádostí bylo převedeno k vyřízení podle režimu zákona č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění p.p.  

Ve dvou případech byl žadatel informován o skutečnosti, že spisový materiál se nachází na Odboru výstavby MHMP a u Obvodního soudu pro Prahu 6. V prvém případě v souvislosti s podanou žalobou na přezkoumání rozhodnutí MHMP, ve druhém případě za účelem zjištění požadovaných informací. Informace bude poskytnuta po vrácení spisových materiálů.


§ 18 odst. 1 písm. b)

 Proti rozhodnutí, která byla vydána v roce 2009 Úřadem městské části v rámci této agendy nebylo podáno žádnéodvolání. Spisový materiál, zaslaný na MHMP a OS pro Prahu 6 se týká agendy z roku 2007 a 2008.  

§ 18 odst. 1 písm. c)

V roce 2007 bylo v jednom případě vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti. Proti tomuto rozhodnutí se žadatel odvolal k Magistrátu hl.m. Prahy, který rozhodnutí ÚMČ P6 potvrdil. Proti tomuto rozhodnutí žadatel podal žalobu. Příslušný soud rozhodnutí Magistrátu hl.m. Prahy zrušil a vrátil k novému projednání. V rámci nového projednání byl žadatel požádán o upřesnění původní žádosti. Vzhledem k tomu, že žadatel v zákonné lhůtě původní žádost neupřesnil, byla odložena. Protože žaloba byla vedena proti rozhodnutí nadřízeného orgánu a nikoliv proti povinnému subjektu, nevznikly povinnému subjektu žádné náklady.  

§ 18 odst. 1 písm. d)

V období od 01.01.2009 do 31.12.2009 Úřad městské části neposkytl ani jednu výhradní licenci.  

§ 18 odst. 1 písm. e)

V období od 01.01.2009 do 31.12.2009 byla Úřadu městské části podána 1 stížnost podle ustanovení § 16a.  

Stížnost byla odůvodněna skutečností, že „po uplynutí zákonem stanovené lhůty nebyla informace poskytnuta, ani nebylo přijato povinným subjektem rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle § 15 zákona ….“. Vzhledem ke skutečnosti, že odpověď na žádost o poskytnutí informace byla odeslána 15.05.2009, nebyla stížnost již dále řešena.


§ 18 odst. 1 písm. f)

 Další informace, které se týkají citovaného zákona lze nalézt na internetových stránkách https://www.praha6.cz/informace106.html ahttps://www.praha6.cz/zivotnisituace.html  

Struktura žádostí a lhůty vyřízení:

 

P.č. Č.j. (2009) Oblast Podáno Odpovězeno Ve lhůtě Počet dnů po lhůtě Útvar Stav Náklady
1. 037 657 majetek 26.05.2009 04.06.2009 ano   radní odpovězeno  
2. 059 758 stavební řízení 07.09.2009 15.09.2009 ano   KSZ odpovězeno  
3. 042 249 nájem pozemku 15.06.2009 14.07.2009 ne   KSZ odpovězeno  
042 275 duplicita              
4. 043 640 obecní majetek - nájem 12.06.2009 22.06.2009 ano   KSZ odpovězeno  
5. 043 394 náklady na reklamu 12.06.2009 24.06.2010 ano   KSZ odpovězeno  
6. 004 998 pronájem objektu 20.01.2009 27.01.2009 ano   OSOM zamítnuto - dle §11 odst.2 písm.a)
7. 014 129 privatizace majetku 25.02.2009 25.02.2009 ano   OSOM odpovězeno  
8. 043 672 správa nemovitostí 19.06.2009 09.07.2009 ne 3 OSOM odpovězeno  
9. 050 412 dětská hřiště a stav 21.07.2009 30.07.2009 ano   ODŽP odpovězeno  
10. 035 404 zeleň - kácení stromů - email - z.č.123/1998 18.05.2009 12.06.2009     ODŽP žádost o prod. lhůty  
036 430 zeleň - kácení stromů - dopis - z.č. 123/1998 21.05.2009 15.07.2009     ODŽP odpovězeno  
11. 044 848 pronájem hřišť na Babě 24.06.2009 07.07.2009 ano   ODŽP odpovězeno  
12. 031 551 údržba veř. zeleně a úklid 30.04.2009 05.05.2009 ano   ODŽP žádost o upřesnění  
035 022 doplnění žádosti 18.05.2009 03.08.2009 ne 62 ODŽP odpovězeno  
13. 026 280 dopravní značení 14.04.2009 28.04.2009 ano   ODŽP odpovězeno  
14. 040 154 náklady na údržbu zeleně - z.č.123/1998 21.05.2009 07.07.2009 ne 32 ODŽP odpovězeno  
15. 084 540 kácení dřevin - z.č.123/1998 15.12.2008 31.12.2008     ODŽP žádost o prodložení  
      09.02.2009     ODŽP odpovězeno  
16. 058 338 údržba veř. zeleně a úklid 27.08.2009 02.09.2009     ODŽP výzva k úhradě nákladů 218,00
066 311 sdělení o úhradě 07.10.2009 09.10.2009 ano   ODŽP odpovězeno  
17. 021 058 kácení dřevin v Břevn. klášt. - z.č.123/1998 02.03.2009 01.04.2009     ODŽP odpovězeno  
18. 011 234 pozemky pro náhrad. výsad. - z.č.123/1998 13.02.2009 27.02.2009     ODŽP odpovězeno  
19. 070 314 kolaudační stav bytu 22.10.2009         žádost  
080 196     04.12.2009 ne   OV informace - neodpovězeno
20. 064 479 pokuta ve stavebním řízení 22.09.2009         žádost  
066 497     12.10.2009 ne   OV informace - neodpovězeno
21. 084 180 žádost o nahlédnutí do dokum. 11.12.2008         žádost  
085 948     13.01.2009 ano   OV odpovězeno  
008 246 urgence žádosti čj. 084 180 03.02.2009         urgence - neodůvodněná  
011 036     20.02.2009     OV odpovězeno na urgenci  
015 032 IS - předání z OV na OSOM 13.02.2009 25.02.2009 ne 70 OSOM odpovězeno  
22. 001 879 kolaud. rozhod. K Písec. bráně 08.01.2009       OV žádost  
004 566     22.01.2009 ano   OV odpovězeno  
23. 042 246 územ. rozhod. a stav. povolení 15.06.2009         žádost  
043 338     23.06.2009 ano   OV odpovězeno  
24. 042 248 územ. rozhod. a stav. povolení 15.06.2009         žádost  
043 242     22.06.2009 ano   OV odpovězeno  
25. 059 198 dokumenty ke stav řízení 04.09.2009         žádost  
061 403     19.09.2009 ano   OV odpovězeno  
26. 049 950 řešení správního deliktu ve stav. řízení 20.07.2009         žádost  
051 392     05.08.2009 ne 1 OV odpovězeno  
27. 009 648 dokumenty ze stavebního řízení 09.02.2009         žádost  
015 899     16.03.2009 ne   OV zamítnuto  
28. 016 941 dokumenty ze stavebního řízení 05.03.2009         žádost  
018 927     16.03.2009 ano   OV zamítnuto  
29. 027 359 výstavba domu "U Markéty" - Patočkova 16.04.2009         žádost  
033 790   12.05.2009         stížnost - nedodržení lhůty
031 939     15.05.2009 ne 11 OV odpovězeno  
30. 019 209 rozhodnutí OV ke čtvrti Sladovny, P6 13.03.2009         žádost  
020 721     24.03.2009 ano   OV odpovězeno  
31. 033 788 výstavba domu "U Markéty" - Patočkova 12.05.2009         žádost  
034 631     15.05.2009 ano   OV odpovězeno  
                   
Pol.č. 19: Spis předán Obvodnímu soudu pro Prahu 6 za účelem zjištění požadovaných informací
Pol.č. 20: Spis předán OS MHMP v souvislosti s podanou žalobou na přezkoumání rozhodnutí MHMP v rámci odvolání


Za vyřízení žádostí byla v souladu s ustanovením § 17 zákona čís. 106/1999 Sb. v pl. znění účtována finanční náhrada ve výši 218,- Kč.

 

§ 18 odst. 2

 Üřad městské části nemá žádným zvláštním zákonem uloženou povinnost předkládat veřejnou výroční zprávu.

 

V Praze dne 26. února 2010

 

za Úřad městské části 
Ing. Václav Pátek
pověřený výkonem funkce tajemníka ÚMČ Praha 6, v.r.

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/vyrocni_zprava_2009 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz