Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Oblasti působnosti ›› Školství a vzdělávání ›› Vynikající učitel za rok 2018 ›› detail/podstránka

Vynikající učitel za rok 2018

Na základě posouzení odborné poroty, jmenované Radou městské části Praha 6, byla pro tento rok udělena ocenění Vynikající učitel následujícím pedagogům:

Ocenění za zvlášť vynikající výsledky vzdělávací a výchovné činnosti v každodenní pedagogické praxi

Mgr. Martina Feltovičová, ZŠ a MŠ J. A. Komenského
(25 roků praxe, z toho 15 let ve stávající škole)
- je vedoucí učitelkou v Mateřské škole Mládeže
- vytvořila úplný školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání, respektující metody programu Začít spolu
- uplatňuje principy zodpovědnosti, samostatnosti, ohleduplnosti a spolupráce ve skupinách věkově rozdílných dětí
- spolupracuje s učitelkami základní školy kvůli snazšímu přechodu dětí do 1. tříd a při pořádání společných aktivit
- je vedoucí týmu mateřské školy zapojeného do mezinárodního programu Ekoškola
- zajišťuje kroužky zaměřené na sport, výtvarnou výchovu a angličtinu
- rodiče oceňují zejména její pozitivní přístup k dětem, tvořivost a komunikační schopnosti


Mgr. Radka Guthová, ZŠ a MŠ Červený vrch
(31 rok praxe, z toho 20 let ve stávající škole)
- speciální pedagožka, která vyučuje žáky I. stupně
- využívá rozmanité formy práce jako je činnostní učení, skupinová práce, projektová výuka nebo práce s informačními technologiemi; její hodiny navštěvují i děti mateřských škol
- začleňuje žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s tělesným či mentálním znevýhodněním tak, že jsou v kolektivu spolužáků respektováni
- dokáže individualizovat výuku jak pro žáky talentované, tak i pro znevýhodněné, ostatní vede k empatii, porozumění a pomoci
- je ročníkovou vedoucí učitelkou, její spolupráce s asistenty pedagoga bývá označována jako příklad dobré praxe
- spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK, se Střední pedagogickou školou a zahraničními studenty z mezinárodních projektů
- je kladně hodnocena Českou školní inspekcí, poradenská pracoviště oceňují její práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
- rodiče oceňují její lidský a empatický přístup k dětem, učební metody a motivaci k pracovním návykům


Ivana Obermajerová, ZŠ Hanspaulka a MŠ Kohoutek
(35 roků praxe, z toho 21 léto ve stávající škole)
- je učitelkou v Mateřské škole Kohoutek
- podílí se na aktualizacích školního vzdělávacího programu
- je autorkou souboru Vzdělávacích kartičkových her pro předškoláky, které rozvíjejí dovednosti dětí před jejich vstupem do základní školy
- spolupracovala na tvorbě příručky předmatematických dovedností v mateřské škole podle metody profesora Hejného
- v rámci Místního akčního plánu Prahy 6 zajišťuje odborné semináře zaměřené na předškolní dovednosti, vede praxe studentů pedagogických škol
- podílí se na přípravách aktivit pro děti i rodiče, pomáhá při organizaci divadelních představení a školních výletů, pravidelně vyjíždí s dětmi na školku v přírodě
- spolupracuje s Pedagogicko - psychologickou poradnou Prahy 6 a pedagogickými školami


Mgr. Lenka Štychová, ZŠ a MŠ Na Dlouhém lánu
(30 roků praxe, z toho 8 let ve stávající škole)
- vyučuje ve třídách I. stupně, které jsou zaměřeny na montessori pedagogiku
- je lektorkou, metodičkou a vedoucí učitelkou pro tento alternativní vzdělávací směr
- významně se podílí na zpracování školního vzdělávacího programu pro montessori třídy a na realizaci projektu plynulého přechodu dětí mezi mateřskou a základní školou
- individuálními metodami přispívá k osobnímu rozvoji dětí s poruchami učení
- organizuje studijní žákovské pobyty do Německa a zajišťuje účast dětí na mezinárodním turnaji ve vybíjené v německém Limbachu
- spolupracuje s německou organizací Kleine Findingen, která je partnerem Asociace mladých debrujárů, a to včetně výjezdů na společná setkání do německého Netzschkau
- významně se podílí na profilaci školy a organizaci sportovních turnajů
- Česká školní inspekce ji kladně hodnotí za její alternativní přístup k dětem a netradiční formy práce


Mgr. Barbora Tocháčková, ZŠ a MŠ Hanspaulka
(14 roků praxe, všechny ve stávající škole):
- je vyučující dějepisu, výtvarné výchovy a finanční gramotnosti
- spolupracuje s Pedagogickou fakultou UK na pilotním projektu formativního hodnocení
- podílela se na zpracování oddílu finanční gramotnosti ve školním vzdělávacím programu
- vede žákovský tým projektu Příběhy našich sousedů
- připravuje společné projekty se zahraničními školami z Itálie a Francie
- je součástí týmu, který organizuje a realizuje zážitkové kurzy žáků II. stupně
- její zásluhou vznikl čtenářský koutek pro žáky II. stupně, podílí se i na „Stěně republiky“, vznikající ke stoletému výročí vzniku republiky
- koordinuje výzdobu školy a připravuje výtvarné dílny pro zážitkové kurzy učitelů

 

Ocenění vynikajících začínajících učitelů s méně než třemi roky pedagogické praxe

Mgr. Kristýna Dobrovolná, ZŠ Pod Marjánkou
(2 roky praxe, oba ve stávající škole):
- vyučuje anglický a český jazyk
- během výuky vhodně využívá informační a komunikační technologie jako jsou tablety, interaktivní tabule či e-learningové učebnice
- připravuje se na výuku metodou CLIL (tj. pomocí integrované výuky předmětu a cizího jazyka)
- významně se podílí na úpravě jazykové oblasti školního vzdělávacího programu
- zorganizovala výměnný pobyt s novou partnerskou školou v holandském Leidenu a zúčastnila se studijního pobytu ve Velké Británii
- organizovala soutěž Handy Dandy, spolupodílí se na projektu mezinárodní korespondence

 

Ocenění za dlouhodobé zásluhy o vzdělávání

Jindřiška Bouzková, ZŠ a MŠ Bílá
(26 roků praxe, všechny ve stávající škole):
- je třídní učitelkou na II. stupni, kde vyučuje anglický jazyk, byla dlouholetou vedoucí školní jazykové sekce
- organizuje zahraniční studijní pobyty pro žáky II. stupně
- téměř všechny děti, které učila, patřili na středních školách mezi nejlépe jazykově vybavené žáky
- vede kurzy angličtiny pro seniory, jejichž účastníci opakovaně požadují pokračování těchto kurzů právě pod jejím vedením
- je velmi kladně hodnocena Českou školní inspekcí, zejména za práci s integrovanými žáky
- pro nově nastupující učitele je vzorem nejen z odborného hlediska, ale i po stránce lidské


Eva Kaufmanová, ZŠ a MŠ Hanspaulka
(55 roků praxe, z toho 13 let ve stávající škole)
- vyučuje matematiku
- spolupodílí se na aktualizaci matematických oblastí školního vzdělávacího programu
- aktivně se zapojuje do přírodovědných projektů a účastní se všech školou pořádaných akcí
- neustále rozvíjí své dovednosti při práci s počítačem a tabletem, pod vedením rodilé mluvčí se zdokonaluje v angličtině
- za její vstřícnost a chápavé jednání se dočkala veřejného poděkování žáků 9. tříd na školním plese
- i kvůli jejímu pozitivnímu ladění a přátelské povaze ji na toto ocenění navrhli kolegové z pedagogického sboru


Jaroslava Žlábková, MŠ Sbíhavá
(48 roků praxe, z toho 14 let ve stávající škole)
- podílí se na aktualizacích školního vzdělávacího programu
- pro děti s odkladem školní docházky zpracovává individuální plány rozvoje a logopedické pomoci, přispívá k začleňování dětí-cizinců mezi jejich vrstevníky
- má kladný vztah k moderním technologiím, používá interaktivní tabuli a robotickou včelku
- věnuje se praktikujícím studentkám ze Střední pedagogické školy a stážistkám z Turecka
- vede výtvarný kroužek, úspěšně se s dětmi účastní výtvarných soutěží a rozvíjí jejich kladný vztah k tradicím
- zajišťuje chod školní knihovny, zájem o knížky pak úspěšně přenáší i na děti, vhodnou četbu doporučuje i rodičům
- aktivně se podílí na projektu Povídej, v němž dochází k setkávání nejmladší a nejstarší generace
- přispívá k pohodové atmosféře na škole, je vstřícná ke kolegyním, děti ji respektují a rodiče oceňují© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/vynikajici_ucitel ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz