Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Volené orgány ›› Výbory a komise ›› Jednací řád výborů ZMČ ›› detail/podstránka

Jednací řád výborů Zastupitelstva městské části

Platný od: 25. 2. 2017

Důvod změn:

Usnesení ZMČ č. 399/17 ze dne 24. února 2017

Ke stažení:


Zastupitelstvo městské části Praha 6 (dále jen ZMČ) se v souladu se zákonem o hlavním městě Praze č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen zHMP) usneslo na tomto jednacím řádu:

 

čl. 1.

Úvodní ustanovení

 1. Jednací řád výborů ZMČ upravuje způsob přípravy a svolání, jednání a rozhodování výborů ZMČ.
 2. O otázkách neupravených tímto jednacím řádem, popř. dalších zásadách jednání rozhodují výbory v mezích daných kompetencemi dle zHMP a vymezením působnosti dle rozhodnutí ZMČ. Okruh činností výboru finančního a kontrolního je vymezen § 78 odst. 4 a 5 zHMP č. 131/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 3. Výbory jsou zřizovány ZMČ jako stálé (vždy finanční a kontrolní /§ 100 odst. 2 zHMP/) nebo dočasné (tzv. výbory ad hoc vyřešení konkrétně stanoveného okruhu otázek) a jsou poradními orgány ZMČ (RMČ). Stejné postavení jako výbory mají pracovní skupiny zřízené ZMČ.
 4. ZMČ stanoví výboru předmět a okruh činnosti a požadavky na výstupy pro ZMČ spolu s časovými termíny, vyjadřuje se k jeho činnosti a rozhoduje o ukončení jeho činnosti (netýká se výboru finančního a kontrolního). Výbor plní úkoly, kterými ho pověří ZMČ (příp. RMČ v rozsahu svěřené působnosti) a za své činnosti výbory odpovídají ZMČ (RMČ jen v rámci jí vymezené působnosti) /§ 77 odst. 3 zHMP/.
 5. ZMČ stanoví počet členů výborů tak, aby byl vždy lichý /§ 77 odst. 4 zHMP/. Kontrolní a finanční výbor jsou vždy minimálně pětičlenné /§ 78 odst. 1 zHMP/.
 6. ZMČ volí a odvolává předsedu výboru z řad svých členů, členy výboru z řad členů ZMČ a občanů Městské části a tajemníka výboru z řad zaměstnanců Městské části Praha 6 zařazených do Úřadu městské části /§ 77 odst. 2 zHMP/. Místopředsedu výboru si zvolí členové výboru na svém prvním zasedání po jeho zřízení z řad svých členů. Jméno zvoleného místopředsedy oznámí předseda starostovi MČ Praha 6.
 7. Členy finančního a kontrolního výboru nemohou být starosta, zástupce starosty, tajemník ÚMČ ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce /§ 78 odst. 3 zHMP/.

 

čl. 2.

Jednání výborů

 1. Jednání výborů jsou neveřejná.
 2. Jednání výboru svolává a řídí jeho předseda, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda, v případě nepřítomnosti obou, předsedou pověřený člen (dále jen „předseda“).
 3. Jednotlivé výbory jsou svolávány podle potřeby, příp. na výzvu ZMČ, nebo se scházejí podle předem stanoveného časového harmonogramu.
 4. Předseda výboru navrhuje program jednání a způsob projednávání jednotlivých bodů. Každý člen výboru může navrhnout doplnění nebo změnu programu jednání.
 5. Rozhodne-li tak výbor, nebo jeví se to jako účelné či vhodné vzhledem k obsahu či rozsahu věci, která má být na programu jednání, rozešlou se předem dle pokynů předsedy výboru členům výboru příslušné písemné materiály.
 6. Členové výboru jsou povinni účastnit se jednání výboru. Nemůže-li se některý člen výboru jednání zúčastnit je povinen se předem předsedovi omluvit. Neúčast z náhlého důvodu je člen výboru povinen dodatečně odůvodnit. Výbor může jednat, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
 7. Člen výboru, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona či plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před projednáváním předmětné záležitosti ve výboru /§ 51 odst. 5 zHMP/.
 8. Předseda může přizvat na jednání odborníky, pokud jejich znalosti a zkušenosti mohou přispět k urychlení průběhu jednání či k objektivizaci stanovisek výboru. Výbor rozhoduje hlasováním o jejich účasti při jednání, jakož i o účasti dalších osob, které o to požádaly, s výjimkou členů ZMČ, kteří se mohou účastnit jednání výborů bez předchozího souhlasu výboru.
 9. Občané MČ Praha 6, kteří dosáhli věku 18 let a nejsou členy zastupitelstva, se mohou účastnit jednání Finančního a Kontrolního výboru, umožňuje-li to povaha projednávané věci a kapacita sálu. Toto ustanovení se vztahuje i na fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let, je cizím státním občanem a je hlášena k trvalému pobytu v MČ Praha 6, stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána a která byla vyhlášena, jakož i na fyzickou osobu, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území MČ Praha 6 nemovitost. Tuto skutečnost prokazuje výpisem z Katastru nemovitostí nebo obdobným dokladem.
 10. Výbor rozhoduje projednávané případy usnesením. Usnesení jsou platná, pokud pro ně hlasovala nadpoloviční většina všech členů výboru. Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje jej předseda výboru. /§  77 odst. 5 zHMP/.
 11. Z každého jednání výboru se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru a další výborem určený člen jako ověřovatel. Součástí zápisu je i prezenční listina. Kopie zápisu se zasílá starostovi, členům výboru ZMČ a k evidenci odboru Kancelář zastupitelstva, a to nejpozději do sedmi dnů od skončení jednání výboru. Pokud v zápise nepřevažují chráněné osobní údaje, zveřejní se nechráněné informace na webové stránce Prahy 6 do 10 dnů po jednání výboru. Nejpozději 3 dny předem výbor na webové stránce Prahy 6 zveřejní program jednání, který bude nejpozději do 10 dnů aktualizovat, pokud do té doby výbor nezveřejní celý zápis z jednání.
 12. Nahrávání jednání je pořizováno v případě schválení většiny členů výboru, archivaci nahrávek zajišťuje tajemník výboru.  
 13. Předseda výboru informuje o činnosti výboru ZMČ v termínech jím stanovených a vždy na jeho vyžádání a dále při ukončení činnosti výboru.
 14. Výbor je povinen poskytovat státním orgánům na požádání údaje a informace potřebné pro výkon jejich působnosti a bezplatně, pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak. Ochrana osobních údajů podle zvláštních právních předpisů zůstává nedotčena /§ 5 odst. 3 zHMP/.

 

čl. 3.

Kontrolní činnost výborů

 1. V rámci kontrolní činnosti v oblasti přidělených kompetencí jsou jednotlivé výbory povinny vždy pořídit zápis. Tento zápis obsahuje předmět kontroly, zjištěné nedostatky a návrhy opatření k jejich odstranění. Tento zápis podepisuje vždy člen výboru, který prováděl kontrolní činnost a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala /§ 78 odst. 7 zHMP/.
 2. Zápis z kontrolní činnosti předkládá vždy výbor na nejbližší zasedání ZMČ (RMČ) a připojí k němu i vyjádření orgánu popř. zaměstnance, jehož se kontrola týkala /§ 78 odst. 8 zHMP/.

 

čl. 4.

Předklad materiálů

 1. Materiály pro jednání mohou předkládat i jednotliví členové výboru. Pokud jsou materiály zpracovány odbory úřadu či jinými osobami, má předkladatel právo přizvat na jednání výboru jejich zpracovatele. O jejich přítomnosti se nehlasuje.

 

čl. 5.

Zvláštní ustanovení o Finančním výboru /§ 78 odst. 4 zHMP/

 1. Provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky Městské části Praha 6.
 2. Plní další úkoly, jimiž jej pověřilo ZMČ Praha 6 /§ 78 odst. 4 b) zHMP/, příp. RMČ Praha 6.

 

čl. 6.

Zvláštní ustanovení o Kontrolním výboru /§ 78 odst. 5 zHMP/

 1. Jedná na základě plánu kontrolní činnosti schváleného ZMČ. V ostatních případech je třeba vždy předem souhlasu ZMČ.
 2. Kontroluje plnění usnesení ZMČ a RMČ Praha 6.
 3. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, RMČ a Úřadem MČ Praha 6 na úseku samostatné působnosti.
 4. Plní další kontrolní úkoly, kterými jej pověří ZMČ Praha 6 /§ 78 odst. 5 c) zHMP/, příp. RMČ Praha 6.

 

čl. 7.

Nahrávání jednání

Na prvním jednání výboru zařadí předseda výboru do programu jednání výboru hlasování dle čl. 2 bod 11. tohoto jednacího řádu. Bude-li nahrávání jednání schváleno, je jím výbor vázán i po dobu všech následných jednání výboru, pokud většina členů výboru neschválí přerušení nahrávání.

 

čl. 8.

Tento jednací řád byl schválen usnesením ZMČ Praha 6 č. 399/17 dne 24. 02. 2017. Tímto dnem pozbývá platnost stávající Jednací řád schválený usn. ZMČ č. 198/00 dne 16. 11. 2000 a upraven doplňkem schváleným usn. ZMČ č. 311/01 ze dne 26. 6. 2001, usn. ZMČ č. 664/06 ze dne 30. 06. 2006, usn. ZMČ č. 633/10 ze dne 26. 2. 2010, změněn usn. ZMČ č. 35/10 ze dne 23. 12. 2010 a aktualizován usn. 13/14 ze dne 19. 12. 2014.© 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/vybory_rad ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz