Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2005 ›› Schválený rozpočet m. č. Praha 6 na rok 2005 ›› Rozpis výdajů ›› Pravidla pronájmu bytů v bytovém domě "Nová Ořechovka" ›› detail/podstránka

Pravidla pronájmu bytů v bytovém domě "Nová Ořechovka"

Stažení souboru - Žádost o pronájmu bytu v bytovém domě "Nová Ořechovka"
Souhlas:   *
Titul:
Jméno: *
Příjmení: *
Email: * formát zápisu: např. hugo@­seznam.cz, hugo@­hotmail.com

HLAVA III.

Pronájem bytů v  bytovém domě „Nová Ořechovka“

 

 Byty v předmětném domě jsou určeny pro seniory, kteří se ocitli v tíživé bytové situaci a jejichž celkový zdravotní stav je takový, že nepotřebují komplexní péči, a jejichž zdravotní stav a věk umožňují vést samostatný život ve vhodných podmínkách.

 

§ 25

 

Žadatel / žadatelka / žadatelé musí splňovat tyto podmínky:

a)           být občanem České republiky

b)             být hlášen k trvalému pobytu na adrese v obvodu městské části Praha 6, minimálně od  data 31.12.2005 do dne podání žádosti o účast ve výběrovém řízení

c)             disponovat dokladem o tom, že byt, v kterém dosud bydlí, je užíván na základě nájemní smlouvy, resp. jiného dokladu svědčícího o nájmu, platného k datu 31.12.2005, přičemž vlastníkem domu, popřípadě užívaného bytu není osoba v žádném stupni příbuzenství k žadateli

d)             neúčast v privatizaci bytů z majetku státu nebo obce, včetně neúčasti všech členů domácnosti

e)             není vlastníkem ani spoluvlastníkem žádného nemovitého majetku určeného k bydlení, není členem žádného bytového družstva, a to ani členové domácnosti, ani nemá právo odpovídající věcnému břemeni k užívání bytu nebo domu

f)                je příjemcem starobního důchodu nebo má přiznanou invaliditu třetího stupně

g)             dosud užívaný byt v případě úspěšného skončení výběrového řízení uvolní a předá do výhradní dispozice majitele

h)              nemá žádné finanční závazky související s užíváním bytu

i)                není s ním veden soudní spor ve věci zániku nájmu bytu

j)                neobdržel výpověď z nájmu bytu dle § 711 odst. 2 občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. nebo dle § 2288 odst. 1 písm. a) a b) občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

 

§ 26

 

Podmínky pronájmu:

a)             před podpisem nájemní smlouvy žadatel předloží podepsanou Dohodu o ukončení nájmu dosud užívaného bytu

b)            uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 3 měsíce

c)             po předání bytu pronajímateli a doložení předávacího protokolu pověřenému subjektu se nájemní smlouva prodlužuje o 12 měsíců (viz čl. II. smlouvy o nájmu bytu)

d)             další prodlužování nájemní smlouvy vždy o 3 roky, pokud bude splněna podmínka uvedená v § 25 písm. e), bude řádně hrazeno nájemné a zálohy na služby spojené s užíváním bytu, dodržována ustanovení nájemní smlouvy,

e)             nájemné bude stanoveno v souladu s usnesením Rady městské části Praha 6 [1]

f)               

§ 27

 

Žadatel / žadatelka / žadatelé ve stanoveném termínu doloží:

a)             řádně vyplněný formulář (Žádost o pronájem bytu v  bytovém domě „Nová Ořechovka “)

b)             nájemní smlouvu (nebo dohodu, dekret, resp. doklad svědčící o tom, že žadatel je nájemcem bytu) – originál nebo ověřenou kopii

c)             evidenční list se zálohovými platbami za služby spojené s užíváním bytu – ne starší než 1 měsíc

d)             potvrzení správce domu (nebo vlastníka) o řádném plnění povinností nájemce, tj. zejména placení nájemného a poplatků za služby spojené s užíváním bytu – ne starší než 1 měsíc

e)             potvrzení o trvalém bydlišti – originál nebo ověřenou kopii

f)              potvrzení o výši starobního důchodu nebo rozhodnutí o přiznání invalidity třetího stupně   (originál nebo ověřenou kopii) a potvrzení o výši invalidního důchodu

g)          fotokopii občanského průkazu s vlastnoručně podepsaným souhlasem s pořízením této fotokopie pro dané účely

h)          úředně ověřené podpisy žadatele, manžela / manželky žadatele nebo partnera / partnerky žadatele

i)               výpis vlastnictví nemovitého majetku v ČR[2]– ne starší než 1 měsíc – originál nebo ověřenou kopii

      

§ 28

 

Pokud žadatel nedoloží řádně vyplněný formulář včetně všech požadovaných dokladů, bude žádost označena jako neplatná a bude z dalšího projednávání vyřazena.

 

§ 29

 

1) Kompletní žádosti budou vyhodnoceny Komisí bytové politiky Rady městské části Praha 6 dle následujících kritérií (zájemci budou bodově ohodnoceni, každý krok bude zaokrouhlen na celé body):

1)      A = náklady na bydlení [3]

2)      B = A (jednotlivec)

B = A/1,5 (dvojice) [4]

2) Pronájem bytu podléhá schválení Rady městské části Praha 6.

3)Vyplněný formulář společně s požadovanými doklady se předá ve stanovené lhůtě do podatelny Úřadu městské části Praha 6..

 

 

 


[1] výše nájemného byla schválena usnesením Rady městské části Praha 6 č. 2296/09 – nájemné ve výši 114,54 Kč/m2/měsíc

[2] kterýkoliv Katastrální úřad vydá výpis vlastnictví nemovitého majetku v ČR

[3] součet nájemného a plateb za služby spojené s užíváním bytu hrazené nájemcem (služby nezahrnují poplatky za telefon, TV, rozhlas, apod.).

[4] 1,5 … poměr normativních nákladů na bydlení u dvojice v porovnání s jednotlivcem

 © 2019 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/pronajem_orechovka ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz