Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Stránky MČ Praha6

Infolinka
Úvodní stránka ›› Radnice ›› Finance ›› Rozpočet MČ ›› Rozpočet na rok 2017 ›› Příjmy ›› detail/podstránka

Příjmy městské části Praha 6 na rok 2017

Rozpis příjmů MČ Praha 6 na rok 2017

 
     

v tis. Kč

 

T e x t

Schválený

Upravený

Návrh

 

 

rozpočet

rozpočet

rozpočtu

 

 

na rok 2016

k 30.09.2016

na rok 2017

 

 

 

 

 

 

DAŇOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

 

1341 - Popl. ze psů

3 000,00

3 000,00

3 000,00

 

1342 - Pobytové poplatky

1 300,00

1 300,00

1 000,00

 

1343 - Popl. za užív. veřej. prostranství

15 000,00

15 000,00

18 000,00

 

1344 - Popl. ze vstupného

250,00

250,00

200,00

 

1345 - Popl. z ubytov. kapacit

5 000,00

5 000,00

5 000,00

 

1361 - Správní poplatky

15 000,00

15 000,00

15 000,00

 

1511 - Daň z nemovitostí

61 000,00

61 000,00

64 000,00

 

ÚHRN DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

100 550,00

100 550,00

106 200,00

 

 

 

 

 

 

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

 

 

 

 

212x - Odvody PO

 

410,00

 

 

214x - Příjmy z úroků a dividend

12 700,00

12 700,00

9 170,00

 

221x - Přijaté sankční platby

 

 

 

 

222x - Přijaté vratky transferů

 

1 344,80

 

 

232x - Ostatní nedaňové příjmy

 

8 617,10

 

 

312x - Přijaté dary na investiční výdaje

 

1 100,00

 

 

ÚHRN NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ

12 700,00

24 171,90

9 170,00

 

 

 

 

 

 

PŘIJATÉ DOTACE

 

 

 

 

4131 - převody z podnikatelské činnosti

150 000,00

136 324,30

145 000,00

 

4137 - neinvest. transfery z rozpočtu hl. m. Prahy

303 510,00

362 830,90

314 765,00

 

4137 - neinvest. transfery ze státního rozpočtu

63 373,00

84 113,60

69 287,00

 

4137 - neinvest. transfery z EU/SFŽP

 

25,10

 

 

4137 - invest. transfery z rozpočtu hl. m. Prahy

 

33 150,00

 

 

ÚHRN PŘIJATÝCH DOTACÍ

516 883,00

616 443,90

529 052,00

 

 

 

 

 

 

PŘÍJMY CELKEM

630 133,00

741 165,80

644 422,00

 
             
   

 

 

 

 

           

 

Třída 01 – Daňové příjmy

Návrh daňových příjmů rozpočtu Městské části Praha 6 na rok 2017 ve výši 106.200 tis. Kč vychází jak z dosažené skutečnosti uplynulých let, tak i s ohledem na předpokládaný vývoj správních a místních poplatků. Výše rozpočtu poplatků je proto stanovena odborným odhadem.

Místní poplatky ze psů v navrhované výši 3.000 tis. Kč vychází z platné obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy, kdy sazby zůstávají v nezměněné výši. I přes mimořádná opatření ze strany správce poplatku a usilovnou spolupráci s městskou policií se nedaří inkaso poplatku zvýšit.

Poplatek za rekreační pobyt v navrhované výši 1.000 tis. Kč vychází ze stávajícího vývoje poplatku. Poplatek ovlivňuje počet ubytovaných osob a délka jejich ubytování. Většina turistů dává přednost ubytování v hotelových zařízeních, které však zpoplatňuje MHMP. Ceny tohoto ubytování jsou v současné době na stejné úrovni, na jaké byly v předcházejících letech ceny v penzionech. Větší část poplatků pak tvoří částky za ubytování ve vysokoškolských kolejích, které v letních měsících slouží jako hostely.

Místní poplatek za užívání veřejného prostranství – pro rok 2017 je navrhovaná částka do rozpočtu ve výši 18.000 tis. Kč, neboť je předpoklad inkasa vyšší než v roce 2016. Výše poplatku za užívání veřejného prostranství je dána četností žádostí o povolení záboru a je závislá na jeho délce a rozsahu. Tento poplatek je vybírán zejména za zábory, havárie, parkovací místa a v menší míře též za umístění prodejních zařízení, dočasných staveb, restauračních zahrádek a případného reklamního zařízení.

Místní poplatek ze vstupného – navrhovaná částka pro rok 2017 je 200 tis. Kč. Poplatek je vybírán u akcí, které splňují určité limity a konají se na území m. č. Praha 6. Vybrané poplatky ze vstupného jsou v zanedbatelné výši, inkaso poplatku může výrazně navýšit ojedinělá, v rozpočtu nepředpokládaná, velká koncertní akce.

Poplatek z ubytovací kapacity navrhovaná výše je 5.000 tis. Kč, vychází z předpokládané skutečnosti v roce 2016. Stejně jako poplatek za rekreační pobyt je poplatek z ubytovací kapacity ovlivněn počtem ubytovaných a délkou jejich pobytu.

Správní poplatky jsou vybírány podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění a v roce 2017 očekávají zpracovatelé jejich inkaso ve výši 15.000 tis. Kč.

Inkaso správních poplatků v tomto roce vykazuje mírný nárůst z důvodu novely stavebního zákona. S platností od 1.1.2013 byl změněn sazebník poplatků ve stavebních a územních řízeních, a to včetně ohlášení, kdy sazby poplatku vzrostly několikanásobně a byly zpoplatněny úkony, které původně placení správních poplatků nepodléhaly.

Na základě obecně závazných vyhlášek hl.m.Prahy o místních poplatcích vyplývá pro městskou část Praha 6 odvodová povinnost na účet hl. m. Prahy, která činí 25 % z výnosu poplatku ze psů a 50 % z pobytového poplatku. 

 

Součástí daňových příjmů je i Daň z nemovitostí. Městským částem bude poukázáno
100 % skutečně vybrané daně na území příslušné městské části dle evidence příslušných Finančních úřadů. Předpokládaná výše vybrané daně na rok 2017 činí dle MHMP
64.000 tis. Kč. 

 

 

 
 

Třída 02 – Nedaňové příjmy

Nedaňové příjmy v celkové výši 9.170 tis. Kč zahrnují zejména příjmy z finančních prostředků MČ Praha 6 uložených formou tzv. „Správy aktiv“. Jedná se o příjmy z úroků ve výši 7.909 tis. Kč, dále příjmy z podílů na ziscích a dividendách ve výši 1.000 tis. Kč
a příjmy z realizovaných kursových zisků ve výši 100 tis. Kč. Dále jsou zde zařazeny úroky z bankovních účtů MČ Praha 6 ve výši 161 tis. Kč.

 

Součástí skutečně vybraných nedaňových příjmů budou také přijaté sankční platby, které však vzhledem k maximální kolísavosti jejich výše nejsou dle metodiky rozpočtovány. Jedná se o pokuty udělené jednotlivými odbory ÚMČ Praha 6, které jsou vymáhány ekonomickým odborem ÚMČ Praha 6.

 

Třída 04 – Přijaté dotace

Neinvestiční transfery ze státního rozpočtu pro Městskou část Praha 6 je v návrhu rozpočtu zařazena ve výši 69.287 tis. Kč (o 5.914 tis. Kč více než pro rok 2016). Finanční vztahy z rozpočtu hl. m. Prahy pro Městskou část Praha 6 na rok 2017 byly odsouhlaseny usnesením RHMP č. 2719 v rámci návrhu finančních vztahů z rozpočtu hlavního města Prahy k městským částem hl. m. Prahy ze dne 8. 11. 2016. Pro Městskou část Praha 6 z tohoto návrhu vyplynulo zvýšení dotace z rozpočtu hl. m. Prahy pro rok 2017 o částku 11.276 tis. Kč oproti roku 2016 na celkovou výši 314.765 tis. Kč.

Převody ze „Zdaňované činnosti MČ Praha 6“ do rozpočtu Městské části Praha 6 jsou pro rok 2017 rozpočtovány ve výši 145.000 tis. Kč.

 

Třída 08 - Financování

Finanční prostředky třídy 8 - Financování představují prostředky let minulých, zařazených do Fondu rezerv. Zapojované finanční prostředky jsou určené ke krytí schodku
u kapitálových výdajů.

           

 © 2020 MČ Praha 6

 RSS |  SMS info |  Email info |  Mapa stránek |  Prohlášení o přístupnosti |  Prohlášení o ochraně soukromí |  PŘIHLÁŠENÍ do systému


--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/prijmy_rozpocet_2017 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz