Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Z jednání Rady městské části dne 6.2.2002

Na třetím jednání Rady Městské části Praha 6 v letošním roce projednávali radní, mimo jiné, následující body.


Prohlášení MČ Praha 6 k vyjádření člena klubu Čtyřkoalice o privatizaci bytových domů v Praze 6 Rada m.č. Praha 6 na svém dnešním zasedání přijala usnesení, ve kterém se ohrazuje proti informacím, které člen zastupitelského klubu Čtyřkoalice a představitel "nezávislého" občanského sdružení Za lepší bydlení Michal Tryml poskytl občanům ve věci privatizace bytového fondu. Rada konstatuje, že tyto informace, sdělené například v dopise ze dne 27.12.2001, neodpovídají skutečnosti, uvádějí občany v omyl a ve svém důsledku poškozují dobré jméno městské části Praha 6. Člen zastupitelského klubu Čtyřkoalice a jeho někdejší předseda, který je zároveň představitelem občanského sdružení Za lepší bydlení, M.Tryml informoval obyvatele jedenadvaceti bytových domů, že "na jednání Zastupitelstva městské části Praha 6 dne 21. prosince byl schválen záměr privatizovat tyto domy", přičemž k tomuto sdělení je připojena informace, že právě pokračování privatizace patří mezi hlavní priority práce pisatelů tohoto dopisu. Obyvatelé těchto domů přitom byly pozváni na veřejnou schůzi, kde budou autory dopisu informováni o dalším postupu privatizace. Ve skutečnosti však některé z těchto domů dosud k prodeji schváleny nebyly, a to právě na základě návrhu členky téhož klubu Čtyřkoalice. Proto Rada m.č .Praha 6 doporučuje předsedovi klubu Čtyřkoalice, aby k postupu člena svého klubu zaujal jednoznačné stanovisko a představiteli klubu Čtyřkoalice a "nezávislého" občanského sdružení Za lepší bydlení, M.Trymlovi, aby uvedl celou záležitost s omluvou na pravou míru. Zrušení výběrových řízení na pronájem dvou domků ve Střešovicích Rada zrušila výběrová řízení na pronájem nemovitostí čp. 96 a čp. 79 ve St. Střešovicích, dosud neoprávněně užívaných dobročinným spolkem Medáků. Po zrušení těchto výběrových řízení budou na jednopodlažní rodinné domky č.p. 79 a č.p. 96 připravena a vypsána nová výběrová řízení. Opět se jich budou moci zúčastnit všichni, kteří předloží projekt v souladu se zadanými podmínkami. Hlavní podmínkou, podle které bude kvalita předloženého projektu posuzována, je využití ke společenským a kulturním akcím. Výběrová řízení zrušila rada poté, co spolek Medáků neumožnil zpřístupnění zástupcům SNEO v uvedených objektech. Přestože byla předem domluvena se zástupci spolku prohlídka objektů, zástupce spolku na schůzku "zapomněl". Po telefonickém připomenutí se zástupce spolku dostavil, nicméně s odůvodněním, že v obou objektech se "normálně" bydlí a bez souhlasu bydlících nelze zasahovat do jejich soukromí a tak u objektu čp. 79 zpřístupnil pouze dvůr. Rada již v prosince loňského roku rozhodla o dlouhodobém pronájmu dvou ze tří objektů ve Střešovicích v Praze 6. Objekty Praha 6 převzala od hl.m.Praha do své správy a dosud je neoprávněně, v rozporu se zákony ČR užívají členové sdružení Medáci. Třetí objekt, č.p. 946 bude prodán včetně souvisejících pozemků ve Střešovicích, který také převzala m.č. Praha 6 do správy od hl.m.Praha. Na tento domek, který také v rozporu se zákony obývají členové spolku Medáci, bude vypsáno výběrové řízení. Pronájmy bytů "preferovaným profesím" Rada schválila prodloužení nájemních smluv k bytům preferovaným profesím - dvěma pracovníkům Policie České republiky  pracovnici PČR OŘ Praha 6, která obývá byt II. kategorie o velikosti 1+1. Žadatelka platí nájemné a služby spojené s užíváním bytu řádně. Žadatelka je hodnocena kladně, jako samostatnou a perspektivní s trvale dosahovanými pracovními výsledky na vysoké úrovni.  pracovníku PČR OŘ Praha 6, který také platí nájemné a služby spojené s užíváním bytu řádně. Žadatel je hodnocen jako velmi perspektivní pracovník s trvale dosahovanými pracovními výsledky na velmi vysoké úrovni. Granty v oblasti zájmových aktivit pro rok 2002 Rada souhlasí s přidělením nebo zvýšením grantů v oblasti zájmových aktivit na rok 2002 ve výši 122 tis. Kč. Nově získají granty následující projekty:  11 tis. Kč získá Mateřské centrum MÁTA na projekt "Mateřské centrum MÁTA v roce 2002"  35 tis. Kč získá TJ Sokol Praha - Dejvice II na projekt "Revitalizace hřiště - letního cvičiště" U následujících, již schválených projektů, souhlasila Rada se zvýšením grantového podílu:  25 tis. Kč ještě získá Pomocná škola Praha 6 na projekt "Rekonstrukce školního hřiště" (tj. celkem 175 tis. Kč)  51 tis.Kč ještě získá TJ Sokol Liboc na projekt "Plynofikace kotelny - změna topného média" (tj. celkem 161 tis. Kč) Následující programy a pravidla pro udělení grantů v oblasti zájmových aktivit, tzn. kultury, sportu a volného času, na rok 2002 schválila Rada již v září loňského roku:  V programu č.1 Bez bariér byla akcentována snaha podpořit dlouhodobou a soustavnou zájmovou činnost jako prevenci kriminality, orientovanou na odstraňování generačních, společenských aj. bariér, prezentování pozitivních životních hodnot založených na vědomých etických principech se zvláštním zaměřením na občany třetího věku, národnostní menšiny, okrajové a nepřizpůsobivé společenské skupiny apod.  Program č.2 Jsme tady doma si kladl za cíl podpořit vzdělávací aktivity, které nejrůznějšími formami rozvíjejí znalosti občanů v oblasti kultury, historie a současnosti regionu apod., přičemž byly preferovány projekty zaměřené na občany třetího věku a ty, které umožňují zapojení celých rodin.  Úkolem programu č.3 Zanechat stopu bylo podpořit umělecké aktivity v konkrétních tvůrčích i interpretačních projektech realizovaných v Praze 6 v nejrůznějších oborech umělecké tvorby, se zvláštním zaměřením na folklórní tematiku.  Na podporu vytváření a vydávání odborných i populárně naučných publikací vztahujících se k Praze 6 a k jejím jednotlivým lokalitám byl zaměřen program č.4 Šestka o sobě.  Významnou oblast tělovýchovných, sportovních a turistických aktivit zahrnoval program č.5 Každý může vyhrát, v jehož rámci byly zejména preferovány projekty umožňující účast všem věkovým skupinám včetně rodin a handicapovaných osob, kde by při uchování prvku soutěživosti bylo akcentováno i vzájemné sdílení a radost z pouhé účasti.  Zkvalitnění povrchů krytých i nekrytých sportovišť jak neziskových organizací, tak škol bylo cílem programů č.6 Veřejná sportoviště a č.7 Školní hřiště pro veřejnost, přičemž zvláštní důraz byl kladen na možnost využívání těchto prostor veřejností Prahy 6.  Tradiční a osvědčený program č.8 Škola je součást obce byl orientován na podporu vzniku a rozvoje neformálních vztahů mezi školami a veřejností, vytváření podmínek pro realizaci zájmových aktivit občanů na školách, pro účelné využívání volného času a pro pěstování vědomí sounáležitosti v obci. Ve schváleném rozpočtu m.č. Praha 6 na rok 2002 byly pro granty v oblasti zájmových aktivit vyčleněny prostředky v celkové výši 1,8 mil Kč. Ve stanoveném termínu 30. 11. 2001 se přihlásilo celkem 154 projektů od 80 žadatelů. Nakonec komise vybrala 81 projektů. Tento výběr schválila radní na svém letošním lednovém zasedání. Zároveň radní schválili přesunutí částky 122 tis. Kč, určené na granty v ekologické oblasti, na granty v oblasti zájmových aktivit. Hodnocení komisí bylo vedeno snahou jak v zájmu další motivace žadatelů ocenit co největší počet kvalitních projektů, tak i skutečně efektivně podpořit projekty, pro jejichž realizaci je nezbytný vyšší objem finančních prostředků. Členové komisí přihlíželi k naplňování podmínek stanovených výše uvedenými programovými okruhy, k reálnému pozitivnímu dopadu na život obyvatel Prahy 6 a v neposlední řadě i k dosavadním zkušenostem s prací jednotlivých žadatelů. Prodloužení nájemních smluv Rada prodloužila nájemní smlouvy o 1 rok za nájemné smluvní dvěma učitelkám z Prahy 6.  První žadatelka je učitelkou na I. stupni ZŠ. Ředitelka školy hodnotí vysoko její pedagogické kvality. Kromě běžné pedagogické práce, kterou vykonává svědomitě v této škole od r. 1994, navíc pracuje s dětmi při zájmové umělecké činnosti a jako fakultní učitelka je hodnocena jako mimořádně kreativní.  Druhá žadatelka působí od září loňského roku jako učitelka v mateřské škole. Ředitelka vyzdvihuje její zvlášť hezký vztah k dětem, kladně hodnotí její pedagogické výsledky, jichž si povšimla i Česká školní inspekce.--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/aktuality/z-jednani-rady-mestske-casti-dne-622002-2002-02-06 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz