Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Stromovka musí být chráněna proti velké vodě

Radní Prahy 6 a Prahy 7 se sešli na společné jednání rad. Jednalo se o protipovodňové ochraně Stromovky, společných oslavách stoleté Bubenče a dalších bodech, které se týkají života občanů obou městských částí.


náhled souboru
Za přítomnosti náměstka primátora Ing. Jana Burgemeistra se radní shodli ve věci protipovodňové ochrany přírodní památky Královská obora (Stromovka) a požadují řešit protipovodňovou ochranu v souladu s charakterem území přírodní památky Královská obora. Při povodni v srpnu roku 2002 byla závažným způsobem poškozena přírodní památka Královská obora (Stromovka). Na základě této zkušenosti a v souladu se snahou zabezpečit přírodní památku Královská obora proti poškození v případě opakovaného výskytu povodně jsou Rady městských částí Praha 6 a Praha 7 připraveny k tomuto úkolu přispět. Proto se vedení městských částí sešlo na společné schůzce, na níž se představitelé informovali o svých dosavadních krocích a o postupu Magistrátu hlavního města Prahy. Poté se uskutečnila pochůzka po území přírodní památky a seznámení se současnými stavebními zásahy a kroky směřujícími k sanaci tohoto území. Po zhodnocení situace schválili radní tento postup: 1/ shromáždit veškeré dostupné materiály o předchozích vodohospodářských stavbách a objektech na území přírodní památky Královská obora včetně podzemních sítí, u kanalizačních výpustí prověřit funkčnost uzávěrů a posoudit nezbytnost vedení stok územím přírodní památky Královská obora (odlehčovací dešťové stoky apod.) 2/ zpracovat vodohospodářskou studii vodního hospodářství a vodního režimu na území přírodní památky ve variantním řešení včetně potřebných zásahů do Rudolfovy štoly (čištění, obnova uzávěrů umožňujících manipulaci) 3/ využít dříve zpracovaných materiálů uložených v archivu Pražského hradu 4/ využít podrobného hydrologického a hydrogeologického průzkumu z roku 1992 uloženého v geofondu 5/ zpracovat projekt sadových úprav přírodní památky Královská obora, v nichž bude zohledněna skutečnost, že území je svým charakterem lužní les a této skutečnosti podřídit i výběr druhové skladby dřevin a plán hospodaření 6/ rozhodnout o výběru varianty vodohospodářského řešení a odpovídajících sadovnických úpravách 7/ realizovat ochranu Královské obory na úrovni protipovodňových zábran v rámci drážního tělesa včetně zajištění plné funkčnosti uzávěrů kanalizačních výpustí Potřebujeme více strážníků a policistů, shodli se oba starostové Radní obou městských částí konstatovali, že i přes mírný pokles kriminality na území obou městských částí přetrvává znepokojivý výskyt trestné činnosti. Objem trestné činnosti vyjádřený v počtu trestných činů na jednoho obyvatele v Praze, včetně Městské části Praha 6 a Městské části Praha 7, je stále několikanásobně vyšší, než srovnatelné údaje z jiných okresů České republiky. Proto radní doporučují Policejnímu prezidentovi Policie České republiky genpor. JUDr. J. Kolářovi, aby vzhledem k nápadu trestné činnosti provedl navýšení počtu policistů v Hlavním městě Praze, a to zejména v okrajových částech Prahy a zároveň žádají primátora hlavního města Pavla Béma, aby usiloval o navýšení počtu strážníků Městské policie na území obou městských částí. Radní se zároveň vzájemně seznámili s vyhodnocením bezpečnostní situace na území městských částí a uplatňovanými opatřeními (pult centrální ochrany, kamerový systém, okrsky MP, antisprejerový program). 100 let města Bubenče Radní obou městských částí se rozhodli, že společně připraví oslavu 100letého výročí prohlášení Bubenče městem. Scénář oslav bude připraven do konce dubna a oslava bude zahrnovat kulturní a společenské akce podtrhující historický rámec čtvrti a stavební a údržbové práce na parteru města, realizované pod hlavičkou "100 let města Bubenče". Oslavy 100 let města Bubenče umožní koordinovat jednotlivé společenské a kulturní akce a drobné investiční i neinvestiční úpravy v parteru města pod společnou hlavičkou. Účelem této akce je oslovit nejširší občanskou veřejnost a obrátit její pozornost na oživení prostředí , v kterém žije, k podchycení a znovuoživení historických tradic, drobných artefaktů v území i povědomí historické kontinuity místa v čase jako celku. Za tímto účelem se nabízí možnost obnovení původních masopustů, povelikonočních slavností Slamník (dříve Na strožoku) a řady dalších. Zároveň by byl realizován chodníkový programu ve větším rozsahu než doposud, řešení dopravy v klidu (i mimoúrovňově, rehabilitaci městských alejí atd. Samostatnou kapitolou zůstává reanimace Stromovky, transformace oblasti Papírenské a samozřejmě i řešení otázky celoměstského charakteru tj. budoucnosti ÚČOV. Katastrální území Bubenče se dnes rozprostírá na levém spodním toku řeky Vltavy při jejím průtoku Prahou . Jako celek se Bubeneč nachází mezi k.ú. Sedlec, Dejvice, Hradčany, Holešovice a Trója, z části na území m.č. Praha 6 a m.č. Praha 7. Dnešní Bubeneč byla původně nazývaná Přední Ovenec ( na rozdíl od Zadního Ovence, stejnojmenné vsi na protilehlém břehu Vltavy, jejíž název rovněž zanikl, když byla po roce 1848 sloučena v jednu politickou obec se sousední Trójou) a historicky je poprvé připomínána roku 1197. Dnešní označení má snad základ v její blízké poloze vedle neméně starobylé obce Bubny. A odtud zřejmě jméno Bubeneč. Na město byla dnešní Bubeneč povýšena dne 26.10. 1904, kdy jí byl udělen i městský znak (na příslušné privilegium si však bubenečští museli počkat až do 17.2.1905). Městská symbolika hradby je doplněna figurou berana, mající původ v předchozím názvu vsi. Prapor Bubenče tvoří podélné pruhy bílé a červené. Zemské barvy v městském znaku vyjadřují nejen panství nejvyšších purkrabí českých a pokračování tradice vybudováním letohrádku pro účely českých místodržících ale i sousedství dnešní Stromovky, vzniklé na místě královské obory s tzv. císařským mlýnem proměněným za Rudolfa II. na jednu z jeho letních rezidencí. Na městské části Praha 6 je z katastru Bubenče původní osídlení okolo kostelu sv. Gotharda, vějíř blokové zástavby 19. století, část nové zástavby Dejvice - Bubeneč dle regulačního plánu prof. Engela, vilová čtvrť za Špejcharem , oblast Papírenské s plavebním kanálem a část Císařského ostrova s ÚČOV. Na území městské části Praha 7 se dnes v katastru Bubenče nachází bloková zástavba Letné se stadiónem AC Sparta, celá Stromovka s areálem Výstaviště Praha a část Císařského ostrova stejně jako plavebního kanálu se sportovním areálem U malé říčky. Martin Šalek tiskový mluvčí ÚMČ Praha 6 tel.  220 189 957--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/aktuality/stromovka-musi-byt-chranena-proti-velke-vode-2003-03-13 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz