Úřad městské části Praha 6 - výtisk z oficiálního webu radnice


Infolinka
COVID-19 / KORONAVIRUS : : kompletní a průběžně aktualizované informace
Úvodní stránka ›› Akce a novinky ›› Aktuality ›› detail/podstránka

Ošetřovné pro OSVČ

Na základě uvedeného Programu byla dne 31. března 2020 již vyhlášena Výzva I pro stanovené období od 12. března 2020 do 31. března 2020. Příjem žádostí bude zahájen 1. dubna 2020. Datem ukončení příjmu žádostí je 30. duben 2020 (dále jen „Výzva“). Pokud jde o způsob příjmu žádosti, žádost o poskytnutí dotace na formuláři v českém jazyce jsou společně s Výzvou Programu a dalšími dokumenty zveřejněny na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Tam bude také odkaz na interaktivní formulář žádosti o dotaci a podrobný návod nejen komu je Výzva určena, ale i jak správně žádosti podávat.


náhled souboru

II. Zabezpečení realizace uvedeného programu

Podle uvedeného Programu bude žádosti o poskytnutí uvedené podpory přijímat a vyřizovat Ministerstvo průmyslu a obchodu. Žadatel vyplní v českém jazyce žádost o poskytnutí dotace na jednoduchém interaktivním formuláři, který bude zveřejněn na www.mpo.cz včetně požadované přílohy č. 1. (Údaje o dětech/ osobách žijících s žadatelem ve společné domácnosti). Po vyplnění formuláře získá žadatel vygenerovaný PDF soubor OsetrovneProOsvc-ZadostODotaci-Brezen2020.pdf.

Žádosti o poskytnutí dotace budou zasílány přímo Ministerstvu průmyslu a obchodu.

Podání žádosti včetně příloh směřuje žadatel přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím datové schránky bxtaaw4 (do předmětu uvede fpmpo20), nebo e-mailem, jehož přílohou bude vyplněný formulář opatřený elektronickým podpisem s požadovanými přílohami na adresu , (do předmětu e-mailu uvede fpmpo20), nebo zasláním originálu žádosti (tedy vytištěného vyplněného formuláře, tzn. souboru OsetrovneProOsvc-ZadostODotaci-Brezen2020.pdf) podepsané žadatelem poštou na adresu Ministerstvo průmyslu a obchodu, Na Františku 32, 110 15 Praha 1 (obálka musí být označena „neotvírat“ „FPMPO20“).

Obecní živnostenské úřady budou žadatelům na základě jejich požadavku v případě potřeby k dispozici při vyplnění formuláře. Jejich úlohou je tedy pouze na žádost podnikatele, ať již učiněnou telefonicky nebo e-mailem, případně při návštěvě živnostenského úřadu, podnikateli pomoci s vyplněním formuláře a upozornit jej na povinné přílohy. Úkolem živnostenských úřadů v daném případě není přijímat žádosti od podnikatelů, ani vyzývat podnikatele formálně k doplnění podání.

Součástí formuláře ŽÁDOST O DOTACI je i počet dní, za které OSVČ ošetřovné žádá, a dále čestné prohlášení. Přílohou žádosti jsou údaje o dětech/osobách žijících se žadatelem ve společné domácnosti. V příloze je nutno vyplnit údaje o všech dětech, které navštěvují školy nebo jiná dětská zařízení a jsou mladší 13 let, případně o dalších osobách, na které se program vztahuje.

Dalším dokladem je doklad o uzavření školského dětského zařízení (školy), které ošetřované dítě navštěvuje, nebo zařízení poskytujícího sociální služby. Dokládá se v originále nebo v prosté kopii. Vzor dokladu není stanoven.

Podmínky, které musí příjemce splnit, jsou popsány v bodu 3 až 5 Programu.

Hodnocení, výběr žádosti, nezbytnou administraci a proplácení příspěvku provede Ministerstvo průmyslu a obchodu.

III. Pro ilustraci uvádíme příklady některých konkrétních dotazů a odpovědí k problematice Programu „OŠETŘOVNÉ“ pro OSVČ, které jsme dosud obdrželi.

1. Dotaz:

Nárok má OSVČ, která nemá nedoplatky vůči vybraným institucím. O jaké instituce se jedná?

Odpověď:

Jedná se o Finanční úřad, Českou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Pozemkový fond, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správu ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.

2. Dotaz:

Kde najdu definici malého a středního podniku?

Odpověď:

Definici malého a středního podniku najdete v příloze č. 1 nařízení Komise (ES) č. 800/2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách).

3. Dotaz:

Bude se nárok na ošetřovné pro OSVČ týkat rovněž povolání, která nejsou vykonávána dle živnostenského zákona, ale na základě jiných předpisů? Jedná se např. o svobodná povolání, hudebníky, herce apod. bez živnostenského oprávnění.

Odpověď:

Ano, pokud jsou osobami samostatně výdělečně činnými ve smyslu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Pozor: dotaci z uvedeného programu nemůže získat OSVČ, která svoji hlavní činnost vykonávala v oblasti zemědělské a lesnické prvovýroby .

4. Dotaz:

Mají na ošetřovné pro OSVČ nárok i OSVČ, jejichž žena pobírá rodičovský příspěvek?

Odpověď:

Pokud je manželka na mateřské/rodičovské s jedním dítětem, nelze žádat na druhé dítě ošetřovné.

5. Dotaz:

Bude zvažována i nějaká podpora pro DPP/DPČ? Mohli by si žádat o ošetřovné?

Odpověď:

O ošetřovné v tomto programu si mohou žádat pouze OSVČ na hlavní činnost. O možnostech podpory pro DPP/DPČ se informujte na Úřadu práce.

6. Dotaz:

Pokud si OSVČ přerušila provozování živnosti a následně je obnoví, má nárok na ošetřovné pro OSVČ?

Odpověď:

Jsou-li splněny základní podmínky (OSVČ na hlavní činnost, bezdlužnost vůči vybraným institucím, splnění definice malého a středního podniku, poplatník daně z příjmů), pak ano. Žádá se na ty dny, kdy provozování živnosti nebylo přerušeno.

7. Dotaz:

Budou mít jednatelé a majitelé firem nárok na ošetřovné? (Jednatelka firmy bez zaměstnanců má tři děti, momentálně je bez příjmů, zaměstnance nemá a sama není zaměstnancem).

Odpověď:

Jednatelé a majitelé právnických osob (běžných kapitálových společností) nebudou mít na ošetřovné nárok – dotace je určena pouze pro fyzické osoby samostatně výdělečně činné. Výjimkou jsou společníci veřejných obchodních společností a komplementáři komanditních společností – ti se považují podle zákona o veřejném zdravotním pojištění za OSVČ.

8. Dotaz:

Má-li OSVČ své děti ve střídavé péči s manželkou pobírající ošetřovné ve standardním zaměstnaneckém režimu, může žádat o poměrný díl ošetřovného?

Odpověď:

Ano. Ošetřovné pro OSVČ se žádá na jednotlivé dny, kdy měl OSVČ dítě ve své péči. Po tuto dobu nemá nárok na ošetřovné druhý rodič, který ošetřovné pobírá ve standardním zaměstnaneckém režimu. Omezení je stanoveno pouze v tom, že ke střídání a pobírání příspěvku nemůže dojít v rámci jednoho kalendářního dne (např. by si OSVČ nahlásil 1/2 dne a další 1/2 zaměstnanec). Střídání rodičů se zaznamená do předepsaného tiskopisu dostupného na www.mpsv.cz, na kterém rodiče uvedou dny, během kterých se o dítě každý z nich staral.--- konec tisknuté stránky www.praha6.eu/aktuality/osetrovne-pro-osvc-2020-04-01 ---

Úřad městské části Praha 6
Čs. armády 23, Praha 6, PSČ 160 52

Kontakty

Ústředna: 220 189 111
Bezplatná infolinka: 800 800 001
Fax: 220 189 111
Email: podatelna{zavináč}praha6{tečka}cz
Datová schránka: bmzbv7c
Web: www.praha6.cz